Marknadsplan
 
Workshop

Marknadsplan och Marknadsstrategi
Marknadsplan - strategisk workshop/rådgivning

Kurs Marknadsplan Workshop

Kurs Marknadsplan, hands-on beslutsfattare
personlig handledning inkl rådgivning

 
2 dagar alt. per mail

    Stockholm/Göteborg

   
Kurs Marknadsplan metod

Kurs Marknadsplan, är i första hand inte en "föreläsningskurs", utan en mycket involverande och engagerande strategisk workshop i dialog och samtalsform, med det tillägget, att ni tillsammans skriver in allt ni kommer fram till direkt i en ppt. Diskussionen har en tydlig röd tråd, med en uttalad agenda, så ni direkt på plats, i realtid, får upprättat de delar som Marknadsplanen kräver: 1/ en Situationsanalys, resulterande i en SWOT, 2/ konkretiserat Mål för kommande period, 3/ Marknadsstrategier och 4/ konkreta förslag på Taktik. Djupgående resonemang förs kring de delar ni ännu inte är helt på de klara med. Ni får alltså experthjälp direkt på plats, som en del av programmet.

Marknadsplanen rymmer dock varken en Säljplan eller en detaljerad Kommunkationsplan. Om ni även behöver de delarna tar vi dem i varsina separata workshops.

Enligt deltagarna själva, så ligger en hel del av fördel i själva metoden, på sättet vi jobbar oss fram till Marknadsplanen.

Syftet med Marknadsplanen måste klargöras för att få fram fokuseringen, hur materialet skall vinklas.

Då och då behövs ett klargörande av samband, ren kunskapsöverföring. Den sker i form av miniföreläsning på whiteboarden.

Mycket av förädlingsvärdet framkommer under tiden ledaren successivt, steg för steg, jobbar sig igenom materialet. Ledaren leder resonemanget framåt genom att ställa frågor och resonera med er.

Vid oklara punkter där ni inte har klarhet eller punkter där ledaren identifierar potential till förbättringar, bromsas det in och förs ett något mera uttömmande resonemang.

Ledaren har en mycket stor och dessutom aktuell erfarenhetsbank, många exempel ges.

Ofta rekommenderas att ni i förväg skall läsa in ett kompendium om Marknadsplanen. Kompendiet är skrivet av Kursledaren. Det finns även ytterligare material, allt beror på hur flitig du själv är och hur mycket du vill ha ut av kursen. Kurs Marknadsplan är fokuserad på att du skall få en egen proffsig Marknadsplan upprättad, färdig att föresvisas Ledningsgruppen i en ppt.
 

Kurs Marknadsplan upplägg

Upplägget på Kurs Marknadsplan är anpassat efter marknadschefs och enhetschefs perspektiv, kursen lämpar sig även för produktchefer. Beslutsfattande funktion och inflytande över planen är önskvärt för att kunna föra relevanta diskussioner.

Kurs Marknadsplan förkunskaper

Ta med er företagets/organisationens affärsidé, beslut om lämplig tillväxtstrategi samt beslut om vilken del av er verksamhet Marknadsplanen skall omfatta.


 

Närliggande kunskapsområden

Affärs-/verksamhetsplan

Kommunikationsplan

Kurs Marknadsplan ledare

Nanna Carlstedt
 

Kurs Marknadsplan referenser

Kontakta oss om du vill tala med en av våra många referenser. Du hittar citat från dem här i den digitala Programkatalogen.

Kurs Marknadsplan avgift

11.500 kr exkl moms/person, inkl luncher och Kursdokumentation

Företagsinternt upp till 4 deltagare 20.000 kr exkl moms, kostnad för eventuell kurslokal, resa och logi tillkommer, ni kan även använda era egna lokaler.

Alternativa upplägg välkomnas, bland annat ett kluster av företagare med först en gemensam föreläsningsdag, därefter individuella sittningar ā 2 tim/bolag. Mot offert.

Distans/handledning, processledning och rådgivning per mail, 7.500 kr exkl moms. Max 2 mån processtid, ömsesidig svarstid max 4 dgr, ni skriver själva eventuell rapport och sammanställning, handledning och rådgivning per mail sedan tidigare väl beprövad med mycket gott resultat och fina referenser.

Anmälan per mail:
info (at) marknadsskolan.se,
eller ring, tel 08-510 502 63.


 
   
Kort om Kurs Marknadsplan

Många Marknadschefer och Enhetschefer har deltagit på Kurs Marknadsplan, även från Kommuner, såsom Linköping. Alla verksamheter är välkomna; dock de allra minsta och yngsta rekommenderas Kurs Affärsplan med stora marknadsstrategiska inslag. Vi genomför även detta "samspel" på distans, dvs per mail, då som rådgivande handledning.

Kurs Marknadsplan Workshop var den kurs som 2006 startade hela MarknadsSkolan - det var så många som behövde hjälp med sin Marknadsplan, särskilt marknadschefer med ingenjörsbakgrund. Deltagarna var mycket positiva och uppskattade det pragmatiska upplägget med hands-on och riktig rådgivning. Konceptet spreds och ytterligare kurser erbjöds, såsom Kurs Affärsplan Workshop och Kurs Kommunikationsplan Workshop. Idag har MarknadsSkolan utvecklats än mer med sina besökskurser ute hos experter.

Du hittar namngivna citat från de senaste två årens kunder här i Programkatalogen.

Kurs Marknadsplan har en marknadsstrategisk inriktning, med stora inslag av kommunikationsstrategi.

Oftast startar det med, att du har ditt givna mål. Vi resonerar fram hur du på bästa sätt skall kunna nå det inom din givna resursram.

Kurs Marknadsplan är mer än en "vanlig" kurs, här jobbar du med ditt eget bolag eller annan verksamhet, stora rådgivande inslag, ett par mycket intensiva och krävande arbetsdagar.

Kurs Marknadsplan ger dig ett nytt och vidare perspektiv på er verksamhets möjligheter att växa. Vi garanterar leverans av en rad mycket intressanta, ofta kontroversiella, överväganden som i de flesta fall måste diskuteras och beslutas i Ledningen, ibland Styrelsen eller motsvarande.

Allt vi kommer fram till skrivs ner i en ppt.

Kurs Marknadsplan är du själv synnerligen aktivt medverkande till ditt eget resultat. Under kursen leds du successivt framåt i resonemanget. Analysen sker i diskussionsform.

Inget utrymme ges för onödigt teoretiserande; här levereras istället enbart det som behövs för att komma fram till de slutsatser ni behöver.

Kurs Marknadsplan är det bra om ni kommer två personer i ledningsbefattning, så att ni kan diskutera sinsemellan. Kurs Marknadsplan passar Marknadsansvariga och Enhetschefer eller ägare och VD i ägarledda bolag.

Behovet av konfidentialitet respekteras.


Deltagarnas uttalanden om ett kortare mera enkelriktat Kvällsseminarium som återkommer då och då
 

"Seminariet om Marknadsplanen följde en tydlig struktur och gav konkreta tips, med många exempel från verkligheten, andra företag och organisationer."
Maria Svensson, Marknadsansvarig Mobilia/Malmö
/Atrium-Ljungberg AB

"Ett bra seminarium om att upprätta en Marknadsplan. Det blev den konkretisering av arbetet med Marknadsplanen som jag hade tänkt mig. Flera frågor väcktes som vi har att ta ställning till och jobba med framöver."
Mari Edberg, Informationsansvarig/Atrium-Ljungberg AB

"Den gav en väldigt praktisk/rakt på sak bild av Marknadsplanen, vad man skall tänka på innan man startar arbetet och hur en riktigt bra plan skall vara. Fick
Marianne Perslow, Marknadsansvarig PUB
/Atrium-Ljungberg AB

 
Deltagarnas uttalanden Kurs Marknadsplan, 2 dgr och distansen
 

"Det var flera intressanta frågor du ställer till oss. Vi har valt att gå vidare med de flesta av dem. Det gick bra att jobba över mailen."
Lotta Larsson, Personalstrateg/Linköping Kommun

"Jag gillade upplägget på Kurs Marknadsplan, med workshopform, liten grupp med konkreta diskussioner som utmynnar i ett konkret resultat för mig. Till kommande deltagare vill jag kort säga, att jag fick en bra erfarenhet av innehållet i upplägget."
Richard Blagus, MC/FC LKData

"Exemplifierar till andra och drar slutsatser till nuläges diskussionen, kursledaren på Kurs Marknadsplan är duktig på att beskriva när hon nyttjar tavlan. Till kommande deltagare vill jag kort säga, att jag efter andra dagen uppfattade att kursledaren har en gedigen kompetens inom MP men också Management. Kul att träffas och diskutera. "

John Fristedt, IT-samordnare LKData

”Otroligt minne om vad alla sa. Knyta ihop=konsensus. Kurs Marknadsplan har utmanande frågor, vilket resulterade i mycket aktivitet från oss… Designat för oss: exempelvis bra att ge tid till processägarnas förväntningar och styrning. Vårt behov. Till kommande deltagare vill jag kort säga att, jag är nöjd med de två dagarna.”
Jan Johansson, VD Göteborgs Tekniska College    

”Kändes som det under gavs utrymme att diskutera och fördjupa sig; bra att exempel knöts upp till den egna verksamheten; bra ledningsmöte. Till kommande deltagare vill jag bara helt kort säga; Tänkvärt. Se verksamheten ur ett externt perspektiv.”
Anna Hertzberg, Ekch Göteborgs Tekniska College    

”Modeller att hänga upp det konkreta på, din (Nannas) förmåga att knyta vår verksamhet till modeller. Tack skall du ha, för att vi gjorde ett så bra jobb, för det var din förtjänst.”
Ulf Peterson, Rektor Göteborgs Tekniska Gymnasium    

”Arbetsformen, förmågan att lyssna & hänga med i svängarna & vända innehållet efter det. Till kommande deltagare på Kurs Marknadsplan vill jag bara kort säga att: Var beredd på två aktiva & givande dagar!”
Anonym, enhetsansvarig

"Särskilt bra med Kurs Marknadsplan tyckte jag var coachingen, att vi bara jobbat med det egna bolaget, helikoptervyn, nya insikter och att slippa tänka på strukturen, någon annan gör det. Jag vet inte vad jag tycker skulle ha gjorts annorlunda; bra att komma utan egna färdiga planer. Till kommande kursdeltagare vill jag kort säga, att ni får fokus och arbetet gjort."
Ylwa Alwarsdotter, Marknadschef SEKAB

"Särskilt bra tycker jag var, att Kurs Marknadsplan motsvarat förväntningarna."
Mathias Olofsson, Produktchef SEKAB

"Man får jobba med sitt eget material. Till kommande kursdeltagare på Marknadsplan vill jag säga, att Nanna är erfaren och har varit oss till stor hjälp."
Stanley Eklind/Outokumpu PSC Nordic/Manager Marketing & Sales  

"Kurs Marknadsplan på MarknadsSkolan leder till ett konkret material"
JanE Larsson/2Conciliate Business Solutions AB/Inova

"Särskilt bra med Kurs Marknadsplan på MarknadsSkolan, tyckte jag att kursledaren var, även att det var få deltagare, vilket möjliggjorde diskussioner av skarpa fall. Till kommande kursdeltagare vill jag säga, att Marknadsplan är en givande kurs och att allt inte är så självklart som man tror."
Jorge Gleizer/Marketing Developer/AB Sandvik Hard Materials

" 'Utifrån-in'-synen under Kurs Marknadsplan var särskilt bra, kombinerat med erfarenheten."
Jan-Erik Karlsson/Sales and Marketing Manager Rolls/
AB Sandvik Hard Materials

"Jag har öppnat min Marknadsplan varenda dag sen vi satte ihop den under de två dagarna på Kurs Marknadsplan, och nu har det snart gått ett år! För övrigt märks det, att huvudägaren och Ledningen tagit starka intryck av innehållet, när man hör att de vid upprepade tillfällen återkommer till de viktiga strategiska frågorna i Planen."
Henrik Samuelsson, Kommunikationsansvarig Öhlins Racing AB

Det här tycker jag var särskilt bra med Kurs Marknadsplan:
"Att det var deltagare från intilliggande branscher."
David Kulander, ChromoGenics Sweden AB  

Det här tycker jag var särskilt bra med kursen:
"Att du under Kurs Marknadsplan satte dig in i vår verksamhet och utifrån denna
information arbetade fram förslag på vilka delar som är
viktiga parametrar/fokusområden för vår Marknadsplan."Det här fick jag särskilt ut av de två dagarna av Kurs Marknadsplan:
"Förståelsen för vad en Marknadsplan skall innehålla
och framförallt vad som inte skall finnas med."Till kommande kursdeltagare vill jag helt kort säga:
"Kurs Marknadsplan på MarknadsSkolan är en mycket bra kurs som öppnar upp för ett bredare tänk."


"Presentationen gick mycket bra och det blev som Nanna
förutspådde en livlig diskussion kring bilden som visade Utvecklingsmöjligheterna. Jag har de senaste dagarna fått en hel del positiv feedback beträffande detta."

Björn Fischer, HIT AB / Posten

Det här tycker jag var särskilt bra med Kurs Marknadsplan:
"Jag uppskattade själva grundupplägget med Kurs Marknadsplan, att vi var
så få i rummet. Det bidrog till en intim och privat stämning."


Till kommande kursdeltagare på Kurs Marknadsplan vill jag helt kort säga:
"Det är en fördel att vara väl förberedd, att ha ett verkligt
och konkret case att arbeta utifrån. Nanna är mycket kompetent
och skärpt, bidrar med många klarsynta iakttagelser och drar
bra slutsatser."

Åsa Carlberg / Marknadskommunikation, Statens Fastighetsverk, SFV
(Slottet, Dramaten, Operan m fl)

"Jag är glad att vi genomförde Kurs Marknadsplan. Kursledaren är mycket kunnig och kompetent. Kan även nämnas att kurslokalerna var mycket bra. Praktiskt att kunna bo på plats.”
Fredrik Sätradahl, Marknads- och Kommunikationschef,
Eton Systems AB    

"Interaktiv, 'fast-learning'. Personlig problemlösning, med mycket
kunnig ledning! Praktiska tips på 'tänk', och så givetvis en guidning
genom hela Marknadsplanen."


Till kommande kursdeltagare på Kurs Marknadsplan, vill jag helt kort säga:
"Kom och lär dig det du tror du kan!"
Eddie Thordarson, PhD Analytisk Kemi - Personal Chemistry

 
Till startsidan