Affärsplan
 
Workshop

Kurs Affärs- och verksamhetsplanering
inkl Marknadsstrategi

Kurs Affärsplan

- Hands-on strategisk rådgivning

 

Kort om Kurs Affärsplan
 

Ni behöver en Affärsplan, nedtecknad sådan; en plan som även håller att visas upp externt, för finansiärer eller fusionspartners.

”Alla vet hur man skriver en Affärsplan”, så det är alltså inte det kursen handlar om; utan att ni skall få ihop en plan med högt inne-
hållsvärde, en plan i syfte att övertyga.

Ni har att framställa ert mål som attraktivt, realiserbart och möjligt att uppnå. Självfallet bygga ett möjligt projekt som ni själva uppfattar hållbart. I vissa fall dessutom ingjuta trygghet hos en mottagare som skall övertygas om att de kan få en reveny ut av deltagandet, utan alltför stor risk för egen del.

Detta är mer än att följa en rubrikmall. Väsentligt mer. De marknadsstrategiska avsnitten har oftast stor potential till förbättringar. Här finslipar vi och ifrågasätter i syfte att förädla, vi vaskar fram rätt information och svarar på frågor som kommer att ställas; vilket förstås kräver mycket god förståelse för Marknadsfrågor såväl som insikt i hur finansiärer och kommande delägare bedömer bolagen.

 Kurs Affärsplan - innehåll och metod

Deltagarnas uttalanden om Kurs Affärsplan
 

"Särskilt bra med Kurs Affärsplan öppenheten, de fria 'ramarna' och att det var intensivt. Till kommande kursdeltagare på Kurs Affärsplan på MarknadsSkolan vill jag säga, att kursen har en öppen syn och ett nytt sätt att angripa problematiken."
Johan Darvelid/VD/Delägare/ Trivas Inomhusmiljö /Helenius AB


"Särskilt bra med teori varvat med praktik. Till kommande kursdeltagare på Kurs Affärsplan vill jag säga, att det var lagom kurslängd."
Birgitta Wikdahl/VD/Global Fastighetsservice AB

 
Kurs Affärsplan huvudinnehåll


Syfte och upplägg av affärsplanen

 Vem skall övertalas?
 Vad de vill veta och varför – due diligence
 Upplägg beroende av företagets tillväxtfas, verksamhet och legala struktur
 Omfattning och disposition
 Affärsplan, prospekt och muntlig presentation

Bakgrund till satsningen

Affärsidé
 Vad?
 På vilken marknad?
 Till vem?
 Med vilken fördel?

Workshop
Vår affärsidé

Konkurrensfördel

Bolaget, legal struktur och ledning
 Ägare
 Aktieägaravtal
 Aktiekapital och aktieägartillskott
 Styrelse och revisor
 Nu kända och planerade förändringar i styrelsen
 Ledningsgrupp och nyckelmedarbetare
 Kompetensinventering Ledningsgrupp och Nyckelmedarbetare
 Plan för att minska beroendet av nyckelmedarbetare och rådgivande experter

Vision, mission och exit
 Vision
 Mission
 Eventuell exit -den kommande köparen

Workshop
 Vår vision, mission, eventuellt önskad exit och i så fall beskrivning av den kommande möjliga köparen

Marknadsmål och vald strategi
Tillväxtstrategi
Marknadsföringsmål

Marknadsstrategi

Kommunikationsstrategi

Marknadsföringsbudget

Workshop
Marknadsstrategi


Produkt
 Unikitet hos produkten - USP – Unique Selling Proposition
 Beskrivning av dagens varor och tjänster
 Kringtjänster
 Patent
 Risk för att bli kopierade / konkurrenttröskel
 Hur eventuella risker hanteras
 Produktstrategi
 Produkt-/sortimentsindelning
 Produkter i pipeline
 Varumärkesstrategi
 Kärnvärden och konnotationsbas, plattform varumärket, värdegrund

Workshop
 Vår produktstrategi, vårt USP och konkurrenströskel

Marknad
 Huvudmarknader idag
 Dagens segment
 Dagens kunder
 Framtida marknad
 Väntad marknadsutveckling
 Framtida segment

Workshop
 Vår prioriterade marknader och segment

Konkurrenter
 Hur ta andelar
 Positionering

Workshop
 Våra konkurrenter och vår positionering

Pris
 Prissättning idag
 Framtida prisstrategi

Workshop
 Vår prioriterade marknader och segment

Försäljningsorganisation

Interna säljresurser, Försäljningsorganisation idag
Strategi för försäljningsorganisation framledes

Agenter, mäklare, mellanhänder - distributionsstrategi

Workshop
Vår försäljningsstrategi

Utvecklingsplan, kapitalbehov och finansieringsplan
Utvecklingsplan
Finansiering fram till idag
Investeringsbehov

Tänkt framtida finansieringsstrategi

Workshop
 Vårt investeringsbehov, motivering och tidsintervaller

Extern finansiär
Kriterier för investorn
Vad investorn skall bidrar med
Värdegemenskap med investorn

Workshop
Kriterier för investorn, vad vi vill att de skall bidra med samt värdegemenskap

Riskanalys / Känslighetsanalys
Ekonomisk Situation – nuläge
Försäljningsbudget fram till 20XX
Ekonomisk risk - Kalkyl över hur lönsamheten ändras om lägre tillväxt än väntat; 25% av tillväxten, respektive 50% av tillväxten
Worst case scenario, Best case scenario

Övrigt

 Planer för att minimera beroendet av leverantörer
 Framtida lokalstrategi
 Strategi för framtida produktion
 Signifikant för medarbetare
 Avtal och Tvister
 Miljö/Tillstånd
 Försäkringar inkl patentförsäkring

SWOT-analys
Vår SWOT - sammanfattning punktvis i de främsta svagheter, styrkor, hot, möjligheter

Identifiering av oklarheter och problem som måste redas ut/åtgärdas


 
1 & 2 dagar    Stockholm/Göteborg
    strategisk workshopSyfte

Under sakkunnig ledning får ni här chansen att överväga och ta ställning till de frågor som ingår i en affärsplan. Det vi kommer fram till, som ett första utkast, punktas ner i en ppt.

Metod

Enligt deltagarna själva, så ligger en hel del av vår egen fördel i själva metoden, på sättet vi jobbar oss fram till Planen, detta gäller för övrigt samtliga Bolagsplaner, metoden är densamma.

Ramverket är givet, de centrala parametrarna är givna. Sen kommer resten: Syftet med Planen måste klargöras för att få fram hur materialet skall vinklas, den tänkte mottagaren har sina egna bedömningsgrunder, vi går först igenom vem detta skall presenteras och hur det bör framstå, planen är mer än bara en plan, det är även ett säljdokument, sälja in det du vill skall ske, på det sätt du vill att det skall ske.

Ramverk och syfte är nu klara, därefter kommer vad som skall betonas och vad som skall läggas till, vissa utvikningar som skall göras för att stärka ditt ”case”. I vissa fall kan delar tonas ner. Sen är det bara att börja, en parameter i taget.

Då och då behövs ett klargörande av samband, ren kunskapsöverföring. Den sker i form av miniföreläsning på whiteboarden.

Mycket av förädlingsvärdet framkommer under tiden ledaren successivt, steg för steg, jobbar sig igenom materialet. Ledaren leder resonemanget framåt genom att ställa frågor. Flera frågor ställs inom ett och samma område, detta för att få det tillräckligt belyst i syfte att kunna dra en slutsats. Solklara punkter ”checkas av”, underlaget finns klart, slutsatserna är riktiga, kongruens med övriga delar av Bolagets material, och man går vidare. Vid oklara punkter där deltagarna inte har klarhet eller punkter där ledaren identifierar potential till förbättringar alternativt aspekter där ni har påtagliga företräden, bromsas det in och förs ett något mera uttömmande resonemang.

Deltagarna noterar på en separat sida ”viktiga iakttagelser”, en slags avvikelseanalys. De viktigaste av dessa först i ett senare skede upp i en SWOT, sammanfattning av de viktigaste slutsatserna.

Under arbetets gång förs resonemang mellan deltagarna ledaren, det finns inte utrymme, vi uppmuntrar heller inte, att de deltagande Bolagen sinsemellan diskuterar varandras strategier.

Miniföreläsning har ofta inslag av tillämpningsexempel/case från näraliggande områden. Ledaren har en mycket stor och dessutom aktuell erfarenhetsbank att plocka från. Kursledaren använder i huvudsak whiteboard och blädderblock. Ofta skriver ledaren själv i powerpiont under arbetets gång. Syftet är att deltagarna ser hur materialet och punkterna växer fram, hur omfattande eller avskalat punkterna formuleras. Materialet växer successivt fram.

Allt som skrivits och skrivs i powerpoint får deltagarna med sig, förs direkt över via usb-minne.

Kursutvärderingen är skriftlig, görs enkelt på ett par tre minuter, med att svara på tre enkla frågor: ”särskilt bra med kursen, vad som kan förbättras eller göras annorlunda, till kommande kursdeltagare vill jag kort säga att…”

Det rekommenderas att deltagarna i förväg läser igenom ett par, minimalistyiskt skrivna, kompendier, författade av Kursledaren. Vi sänder dig länkar där du kan ta ner dem, ca 50 sid per kompendium.

   
Kurs Affärsplan rekommenderas för

Ledning, ägare, VD.

Kurs Affärsplan upplägg

Korta föreläsningspass varvade med workshop i smågrupper, gärna minigrupper från samma bolag. Korta presentationer av slutsatser och återkoppling från kursledaren där utrymme ges för reflektion och diskussion. Ni har ert eget företag som case.

Vi tar hänsyn till att delar av det ni tar ställning till hanteras konfidentiellt.
 

Kurs Affärsplan förkunskaper

Inget av det som efterfrågas behöver ni ha med er skriftligt, det räcker med att ni har en någorlunda klar idé att utgå ifrån. Om ni ännu inte är samsynta, så gör det inget, för då kan syftet med den här övningen vara att ta fram ett underlag för er att diskutera ihop er utifrån.

Men för er egen del, ni som kommer till kursen; fördel om ni har en uppfattning om vad ni vill uppnå med bolaget, om ni skall ha det som levebrödsföretag eller vill sälja av det för att casha hem efter några år. För de kommande tre åren, mål och tänkbara strategier.

En mycket stor fördel är, om ni har funderat en del på möjliga marknadsstrategier. Ta åtminstone med er tankar om önskade målgrupper, om ni skall utomlands och i så fall hur. Fundera även igenom vilka alternativa lösningar/levarantörer era kunder anser är de främsta. Och, efter vilka slutliga kriterier de gör sitt urval.
 

Närliggande kunskapsområden

Marknadsplan (nästa steg i processen)

Kurs Affärsplan kursledare

Nanna Carlstedt
 

Kurs Affärsplan kurstillfällen

Stockholm/Göteborg, strategisk workshopDag 1 kl 9.00-17.00
när 2 dgr: Dag 2 kl 9.00-16.00

Kontakta oss för vidare information om Kurs Affärsplan: info(at)marknadsskolan.se 
08- 510 502 63.

Du hittar namngivna citat från tidigare deltagare på Kurs Affärsplan i Programkatalogen.

Kurs Affärsplan avgift

2 dgr: 13.500 kr/person, 1 dag: 7.500 exkl moms, bägge inkl luncher på stan och fika. Ges även företagsinternt, mot offert.

 

Kursarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

Kursanmälan gör du per mail eller telefon:
info(at)marknadsskolan.se , 08- 510 502 63.
 

 

Till startsidan